ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY . . . . . dobry kurs z zachodnim wiatrem

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest Fundacją

 

W lutym 2017 roku zrodziła się idea powołania do życia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Federalną Republiką Niemiec organizatorzy pragną przeznaczyć znaczną część działalności placówki na naukę języka niemieckiego (dla Polaków) oraz języka polskiego (dla Niemców), a tym samym na szeroko pojętą wymianę międzykulturową.

Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych Heimvolkshochschule (Uniwersytety Ludowe). Inicjatorzy pomysłu pragną aby ZUL stał się swoistego rodzaju centrum międzykulturowym organizującym zarówno długie (2-letnie) kursy, jak i krótkie (weekendowe) kursy. Poza tym planują przygotowywać wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia czy przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne (mając na uwadze zarówno najbliższych sąsiadów z otoczenia ZUL, jak i przyjaciół z Niemiec).

Zaplanowano, że pierwsze kursy rozpoczną się po przystosowaniu siedziby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego(placówka znajduje się w gminie Dobra Szczecińska) tj. w marcu 2018 roku.

Istotne jest to, że choć Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest obecnie Fundacją w organizacji to jego założyciele biorą czynny udział w spotkaniach Ogólnopolskie Sieci Uniwersytetów Ludowych oraz w pracach nad przygotowaniem Programu Wsparcia Uniwersytetów Ludowych opracowywanym we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Założyciele ZUL odbywają wizyty studyjne w tożsamych placówkach w Polsce oraz w Niemczech.

 

Zadania Szkoły dla Życia:

1.     Promowanie dojrzałego patriotyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu dla odmienności,

2.     Promowanie edukacji obywatelskiej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

3.     Podejmowania na rzecz jednostek wykluczonych,

4.     Realizacja zadań o charakterze kulturalnym,

5.     Wsparcie w rozwoju ruchu samokształceniowego i autorskiej twórczości artystyczno-kulturalnej,

6.     Rozwijanie kompetencji kluczowych,

7.     Prowadzenie edukacji zawodowej w wybranych kierunkach z wykorzystaniem holistycznego podejścia do jednostki i jej potrzeb,

8.     Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,

9.     Organizacja czasu wolnego,

10.    Przygotowanie do rozumienia i akceptacji zmian cywilizacyjnych (za: Maliszewski 2016).

 

Metody pracy w uniwersytetach ludowych:

·       „żywe słowo”

·       „wspólny pobyt przy wspólnym stole”

·       Praca słuchaczy na rzecz uniwersytetu ludowego

·       Wspólna organizacja czasu wolnego

·       Praca w projektach

·       Samokształcenie

·       Atmosfera współdziałania i współpartnerstwa

·       Praca w grupach

·       Nauka poprzez praktykę